X
تبلیغات
آموزش گلهای اولی - نمونه سوالات عملکردی

آموزش گلهای اولی

شاگردان گلهای باغ بهشتند.

نمونه سوالات عملکردی

آزمون ریاضی مهر ماه
 ۱- توپ روی گوسفند را رنگ بزن. 

 ۲-رنگ بزن.                    مربع:زرد       دایره:آبی      مثلث:قرمز          مستطیل:سبز
           
۳-درخت پشت نرده ها را رنگ بزن. 
 
 ۴-پاهای جلوی گاوها را رنگ بزن.

۵-حیوان روی زمین را رنگ بزن.
 

۶-حیوانی که به سمت چپ می رود ، رنگ بزن.


  ۷- جدول شگفت انگیز زیر را کامل کن.
 

۸-به تعداد هر شکل چوب خط بکش.                                                               

    
  ۹-با شابلون مانند هر شکل رازیر آن بکش.

۱۰-در شکل های زیر با دو مداد رنگی پنج تا را به شکل های مختلف نمایش بده.

   
 ۱۱-الگو را ادامه بده.

                        
                        
     ۱۲- جدول را کامل کن.

                
    ۱۳-کدام یک از شکل های زیر الگوی مشخص دارد؟ آن را انتخاب کن و مانند آن را در اشکال پایین انجام بده.
 
میزان مهارت مهارت ها نیاز ق.ق خ خ.خ  
   

 ۱)استخراج مفاهیم لازم از تصاویر تم ها    مهارت درنمایش مجموعه های 5 وکمتر ازآن باانگشتان، چینه ،رسم شکل و... 
  ۲)  درک و نمایش ترکیبات اعداد 5 و کمتر از آن با انگشتان ، چینه،رسم شکل و ...

۳)  مهارت در تشخیص و رسم اشکال مثلث،مربع،دایره و مستطیل 

۴) مهارت در استفاده از ابزار خط کش و شابلون

   ۵) مهارت درک و ادامه دادن الگوها 

۶) مهارت در تکمیل جداول شگفت انگیز

آزمون کتبی فارسی مهرماه
۱-تصاویری که صدای اول آن ها مثل هم است را رنگ بزن.
                  

۲-تصاویری که صدای آخر آن ها مثل هم است را رنگ بزن.
    
 ۳-تصاویری که هم صدای اول و هم صدای آخرشان مثل هم است ، رنگ کن.
                                                      

۴-تصویری که صدای اول آن مثل بقیه نیست ، رنگ بزن.
           

۵-هر کدام که صدای "ج"  دارد ، رنگ بزن.
                                              

۶-دو تصویر که مربوط به سفره هفت سین می شود ، نقاشی بکش.
 

آزمون کتبی فارسی مهرماه

۱-تصاویری که مربوط به پارک می شود را رنگ بزن.
             

۲-مانند نمونه بنویس.

  
  
  
میزان مهارت مهارت ها 

ن                                ق.ق                      خ                            خ.خ   
    ۱-صدای اول کلمات را تشخیص می دهد.

 ۲- صدای آخر کلمات را تشخیص می دهد.  
   ۳- صداها را در وسط کلمات تشخیص می دهد. 
   ۴- زیبا و با رعایت رسم الخط مورد نظر می نویسد.  
  ۵-  فاصله و اندازه حروف را رعایت می کند. 

بازخورد :

آزمون ریاضی آبان ماه
در جدول زیر:
1) در ردیف بالا ، خانه سمت راست را آبی ، خانه سمت چپ را قرمز و خانه وسط را زرد کن.
2) در ردیف پایین ، درخانه سمت راست یک دایره ، در خانه سمت چپ یک مثلث و در خانه وسطی یک مربع بکش.
3) یکی از ستون های خالی را از بالا به پایین ویکی دیگر از ستون های خالی را از پایین به بالا ، ازیک تا چهار شماره گذاری کن.

  ۱-با چوب خط نشان بده که شکل های سمت چپ و راست با هم چند تا می شوند.


۲-الگوهای زیر را ادامه بده.

                      
                   
 ۳-انگشتان یک دست را باز کن وبه تعداد هر شکل انگشتان خود را ببند وبه تعداد انگشت های باقیمانده چوب خط بکش.


  

  ۴-گوشه ها را قرمز ولبه ها را آبی کن.

آزمون ریاضی آبان ماه

۱-جدول شگفت انگیز زیر را کامل کن.
1 2  
4   1
2 1  3
3 4 1 2
 ۲--الگوی سمت چپ را با خط کش و شابلون در سمت راست رسم کن.
         0                          0
 

 


                 0                           0     

۳-اندازه ی هر شکل چند مستطیل است؟
 
 

 


 
۴-به اندازه هر عدد شکل بکش.

۵-در سمت چپ خط باشابلون مانند سمت راست شکل بکش.
  
۶-از چینه های سمت چپ به تعداد چوب خط ها خط بزن و به تعداد باقیمانده از چینه های سمت راست رنگ کن.

 

میزان مهارت :
نیاز                    ق.ق                    خ                       خ.خ  
  ۱)  استخراج مفاهیم لازم از تصاویر تم ها    

۲)  مهارت درنمایش مجموعه های 5وکمترازآن باانگشت، چینه،چوب خط،رسم شکل و... 

    ۳-درک و نمایش ترکیبات اعداد 5 و کمتر از آن با انگشتان ، چینه،رسم شکل و ...

    ۴-تشخیص و نوشتن نماد اعداد 1 تا4 با توجه به مجموعه مربوط به آن

۵-    مهارت در تشخیص و رسم اشکال مثلث،مربع،دایره و مستطیل

    مهارت در تشخیص لبه ها و گوشه های اشکال هندسی

۶-    مهارت در استفاده از ابزار خط کش و شابلون 

۷-    مهارت درک و ادامه دادن الگوها 

۸-    مهارت در تکمیل جداول شگفت انگیز 
   ۹- درک مفهوم جمع با استفاده ازانگشت، چینه،چوب خط،رسم شکل و... 
    ۱۰-درک مفهوم تفریق با استفاده ازانگشت، چینه،چوب خط،رسم شکل و... 
   ۱۱- درک و ایجاد اشکال متقارن 

  ۱۲-  اندازه گیری وسایل با واحدهای غیراستاندارد 

۱۳-    الگوبرداری  

 
آزمون فارسی آبان ماه
۱-ای اول هر کلمه را زیر آن بنویس.

۲- شکل را به نام آن وصل کن.
 
 
   آب                           آدَم                اَسب  
  
                       2
زیر هر کلمه دو تا از حروفش را که خوانده ای ، بنویس.

3
برای هر کدام از ترکیب های زیر یک کلمه بنویس.

            ............................................                    ..............................................    4
آزمون فارسی آبان ماه
سؤالات
ردیف
جدول را مانند نمونه کامل کن.

او و اَ َ آ ا 
.................. .................. با با
................... .................. .................. د
................... .................... ................. سا
................. ................... ................. ما
 5
کلمه بساز.


             ...................                                  

 

             ..................
6
جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کن.
بابا با ..................................  آمد.

بابا  ..........................  اَسب آمد.

بابا با اَسب ...............................

..............................  با اَسب آمد.
 7
با توجه به این کلمات جمله ها را کامل کن.

بابا با اَسَد ....................................... داد.

او با اَسَد .......................................اَست.
 8


آزمون فارسی آبان ماه
سؤالات ردیف
صداهای هر کلمه را بنویس.

تاب

سَبَد

ماست

توت
 9
نشانه هایی را خوانده ای ، روی خط بنویس.


...........................................................................................................................................


 10


میزان مهارت مهارت ها ردیف تاریخ
ن ق.ق خ خ.خ   
    اشکال نشانه های فارسی را به درستی می نویسد.  1 آبان
    نشانه ها را در کلمات به درستی به کار می برد. 2 
    ترکیبات را به درستی انجام می دهد. 3 
    جملات را به درستی می نویسد. 4 
    زیبا و با رعایت رسم الخط مورد نظر می نویسد. 5 
    فاصله و اندازه حروف را رعایت می کند. 6 

بازخورد :آزمون ریاضی آذر ماه
سؤالات ردیف
به تعداد هرشکل عدد مناسب را بنویس و مربع رنگ بزن.

 

           
            
            

            
            

            

           

            

            


            


 
 
 
 
 
 

 1
اندازه خط کش چند تا شکل کوچک است؟ عدد آن را بنویس.
  

 


 2
جدول شگفت انگیز زیر را کامل کن.

4 1 5  2 3
2 3   4 1
3   2 1 5
5 2 1  6 4
1 5 2  3 6
6 4 3 1 5 2
 3
شکل های هردو دسته روی هم چند تا می شود؟ باچوب خط نشان بده.

 

 

 

 

 4
آزمون ریاضی آذر ماه
سؤالات ردیف
دو نیمه را مانند هم کامل کن.

         
         
         
         
 5
الگو را ادامه بده.

                   
                   
                   
                   
                   
 6
از صفر تا 9 را به ترتیب بنویس.

....................................................................................................................................................... 7
شکل های دسته کمتر را رنگ بزن وبه تعداد هرکدام چوب خط بکش.
                                                                                                                                                            8
به تعداد شکل های سمت چپ در سمت راست شکل بکش.

                    
                                                    
 9
آزمون ریاضی آذر ماه
سؤالات ردیف
با خط کش شکل بالا را پایین بکش.
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
 10
عدد هر دسته را بنویس و علامت کمتر- بیشتر یا مساوی بنویس.

                                   
............ 
.............  ........... 
...........


        


............ 
.............  ........... 
...........

 11
آزمون ریاضی آذر ماه
سؤالات ردیف
دو طرف شکل را مانند هم کامل کن.
  12
باشابلون در سمت راست یک مربع ، در سمت چپ یک دایره و دربین آن ها یک مثلث بکش.

 

 


 13

میزان مهارت مهارت ها ردیف
نیاز ق.ق خ خ.خ  
    استخراج مفاهیم لازم از تصاویر تم ها  1
    مهارت درنمایش مجموعه های 9 تایی وکمترازآن باانگشت، چینه،چوب خط،رسم شکل و... 2
    درک و نمایش ترکیبات اعداد 5 و کمتر از آن با انگشتان ، چینه،رسم شکل و ... 3
    تشخیص و نوشتن نماد اعداد صفر تا9 با توجه به مجموعه مربوط به آن 4
    مهارت در تشخیص و رسم اشکال مثلث،مربع،دایره و مستطیل 5
    مهارت در تشخیص لبه ها و گوشه های اشکال هندسی 6
    مهارت در استفاده از ابزار خط کش و شابلون 7
    مهارت درک و ادامه دادن الگوها 8
    مهارت در تکمیل جداول شگفت انگیز 9
    درک مفهوم جمع با استفاده ازانگشت، چینه،چوب خط،رسم شکل و... 10
    درک مفهوم تفریق با استفاده ازانگشت، چینه،چوب خط،رسم شکل و... 11
    درک و ایجاد اشکال متقارن 12
    اندازه گیری وسایل با واحدهای غیراستاندارد 13
    انجام صحیح الگوبرداری  14
    درک مفهوم و به کارگیری نماد کمتری و بیشتری وتساوی 15
بازخورد :
آزمون فارسی آذر ماه
سؤالات ردیف
شکل دیگر نشانه های زیر را بنویس.
.... آ............................                                  .............................. ب......                              .......................................س.......
.......................... م ......                                ......اَ.....................................                               .................................  و............. 1
صداهایی را که خوانده ای و یک شکل دارند ، بنویس.

                                                          ...............................................                     .................................................

 2
مانند نمونه کلمه بساز.

3
ترکیب کن.
او و اَ اَ آ ا 
................ ................ ................ ر
............... ............... ............... تا
................ ................ ................ سا
................ ................ ................ د
 4
مانند نمونه جمله بساز.

                                                                                             ..................................................


...................................................


................................................... 5

 

آزمون فارسی آذر ماه
سؤالات ردیف
صدای آخر هر کبمه را زیر آن بنویس.
                                                          
6
مانند نمونه نشانه های هر کلمه را بنویس.

باد                              اَبر

آمَد                              بادام

دوست                          مادَر
7
جمله های زیر را با کلمه مناسب کامل کن.

بابا ............................... داد.

.............................. با اَسب آمد.

سام بادام .................................

اَسَد با سام ........................................ اَست.
 8
با کلمات زیر جمله بساز.

اَسب :............................................................................................................................................................................................

برمی دارد : ...........................................................................................................................................................................

دارم : ................................................................................................................................................................................................

با : .........................................................................................................................................................................................................
 9
چهار کلمه بنویس که صدای "سا س" داشته باشند.


             ................................................................................................................... 10
آزمون فارسی آذر ماه
سؤالات ردیف
نام هر تصویر را زیر را بنویس.
                                                                                 
11
در جای خالی کلمه مناسب ینویس.

سارا سیب در دست .................................

من مادرم را دوست .................................

اَبر در آسمان ........................................
 12
با توجه به تصاویر جمله ها را کامل کن.

  
        

 

ساسان.................................. دارد.               آن ........................ باران دارد. 13

میزان مهارت مهارت ها ردیف تاریخ
ن ق.ق خ خ.خ   
    اشکال نشانه های فارسی را به درستی می نویسد.  1 آذر
    نشانه ها را در کلمات به درستی به کار می برد. 2 
    ترکیبات را به درستی انجام می دهد. 3 
    جملات را به درستی می نویسد. 4 
    از واژگان تازه در نوشته هایش استفاده می کند. 5 
    زیبا و با رعایت رسم الخط مورد نظر می نویسد. 6 
    فاصله و اندازه حروف را رعایت می کند. 7 

بازخورد :
 
آزمون ریاضی دی ماه
سؤالات ردیف
با شایلون پایین جدول را مانند بالای آن کامل کن.

 


 1
جدول شگفت انگیز زیر را کامل کن.
4 2   1 3
3 6   5 2
5 3 4 2 6 1
6 1 2 5 3 4
2     6
1 4 6 3 2 5
 2
جای خالی را با عدد مناسب کامل کن.

                         یکی       ده تایی ................ دسته ی ده تایی و
 
................ یکی                                                     
                                 
                                                                                  ...............    ...............                                      

                                                                       3

آزمون ریاضی دی ماه
سؤالات ردیف
برای هر عدد از یک مداد رنگی استفاده کن و با رنگ کردن جواب جمع را پیدا کن.


   ........................ =  2+ 3 + 1      

 

  ..................... =  1+ 2 + 4 4

 

                                              


اندازه ی هواپیما کمی بلند تر از .................. گیره است.
 5
تفریق های زیر را روی شکل نشان بده و حاصل تفریق را بنویس.


      6 - 9= ……….        


           ........... = 4 - 7 6
دو عدد پیدا کن که جمع آن ها برابر با عددی باشد که بالای آن ستون نوشته شده است.


3  5  9  8  6
             
             
 7

آزمون ریاضی دی ماه
سؤالات ردیف
مانند نمونه با خط کش شکل بالا در پایین بکش..


       
       
       
       
       
       
       
       

 

       
       
       
       
       
       
       
       
 8
برای تفریق نوشته شده یک شکل بکش و پاسخ تفریق را بنویس.            ..................... = 3 – 8
              9

آزمون ریاضی دی ماه
سؤالات ردیف
عدد مربوط به هر شکل را بنویس و با چوب خط حساب کن و حاصل جمع را بنویس.=   .............. = ............... + ..................

 =   .............. = ............... + ..................
 10
برای جمع نوشته شده شکل مناسب بکش و حاصل جمع را بنویس.             ....................... = 4 + 2  11
الگو را ادامه بده.

                           
                           
                           
                           
                           
                           
 12
از راهی که می خواهی حاصل جمع ، جمع های زیر را به دست بیاور.

           ........................... = 4 + 0 + 5            ......................... = 6 + 3
                                                       ......................... = 6 + 3                .......................... = 2 + 1 + 5         13
از هر راهی که می خواهی باقیمانده تفریق های زیر را به دست بیاور.

.................... = 5 – 9                     ....................... = 6 – 8           

.................... = 0 – 5                      ....................... = 4 – 8             14

آزمون ریاضی دی ماه
سؤالات ردیف
با شابلون یک شکل زیبا بکش. 15
در داخل هر شکل همان شکل را کوچک تر بکش.
16

میزان مهارت مهارت ها ردیف
نیاز ق.ق خ خ.خ  
    استخراج مفاهیم لازم از تصاویر تم ها  1
    مهارت درنمایش مجموعه های 10 تایی وکمترازآن باانگشت، چینه،چوب خط،رسم شکل و... 2
    درک و نمایش ترکیبات اعداد 10 و کمتر از آن با انگشت، چینه،رسم شکل و ... 3
    تشخیص و نوشتن نماد اعداد صفر تا9 با توجه به مجموعه مربوط به آن 4
    مهارت در تشخیص و رسم اشکال مثلث،مربع،دایره و مستطیل 5
    مهارت در تشخیص لبه ها و گوشه های اشکال هندسی 6
    مهارت در استفاده از ابزار خط کش و شابلون 7
    مهارت درک و ادامه دادن الگوها 8
    مهارت در تکمیل جداول شگفت انگیز 9
    حل عبارات جمع با استفاده ازانگشت، چینه،چوب خط،رسم شکل و...در مبنای 5 10
    حل عبارات تفریق با استفاده ازانگشت، چینه،چوب خط،رسم شکل و... 11
    درک و ایجاد اشکال متقارن 12
    اندازه گیری تقریبی وسایل با واحدهای غیراستاندارد(کمی بلندتر) 13
    انجام صحیح الگوبرداری  14
    درک مفهوم و به کارگیری نماد کمتری و بیشتری وتساوی 15
    قراردادن اعداد مناسب در جدول ارزش مکانی با توجه به شکل 16

بازخورد : 
آزمون فارسی دی ماه
سؤالات ردیف
صداهای هر کلمه را بنویس.

اَسب

بَس

تُند

سوزَن
1
کلمات زیر را مرتب کن.

می کارد – کدو – کریم ......................................................................................................

می پزد – نانوا – نان .........................................................................................................

بود – روز – سه – اکرم – بیمار ......................................................................................

دانه – بر می دارد – کبوتر.................................................................................................

 2
با توجه به تصاویر جمله ها را کامل کن.
 

 


آن مرد .......................... دارد.            در سینی .......................... است.
 3
نام هر تصویر را زیر آن بنویس.


4

آزمون فارسی دی ماه
سؤالات ردیف
در جای خالی کلمه مناسب بنویس.

بابا ................................... داد.

بابا با ..................................... آمد.

امیر .................................... است.

برادرم با دست ....................................  را بست. 5
جدول های زیر را کامل کن.

تَرازو  پَروانه  دَبِستان
          
    
       
      
 

 6
زیر تصاویری که صدای" اِ "دارند ، رنگ بزن.
          


           7
برای تصویر جمله بنویس.


................................................................................................................... 8
دو کلمه بنویس که صدای " کاک " داشته باشند.

 9

آزمون فارسی دی ماه
سؤالات ردیف
جدول ترکیب زیر را کامل کن.

به ه اِِ اََ آ ا 
    به
    سه
    د
    مه
 10
صدای اول هر تصویر را بنویس.
                                                   
11
دو نشانه ینویس که دو نقطه داشته باشند.
12
کلمه های زیر را کامل کن.

نانو         د  من          ستار         ماشین 13
کلمات زیر را در جای مناسب بنویس.

............................. میوه ی شیرینی است.

باران آرام آرام ....................................

اُردک در آب ........................... می کند. 14
نام دو نفر از هم کلاسی هایت را بنویس.

15

آزمون فارسی دی ماه
سؤالات ردیف
دور کلماتی که صدای " او " دارند ، خط بکش.

   دود             ورزش                  تنور                 توانا 16
دور کلماتی که صدای " ایا" دارند ، خط بکش.

      سیب           یاس           مریم             مینا    17
با کلمات زیر جمله بساز.

دریا : ..................................................................................................................................

داد : ....................................................................................................................................

کبوتر : ...............................................................................................................................

دبستان : ..............................................................................................................................
 18

 

میزان مهارت مهارت ها ردیف تاریخ
ن ق.ق خ خ.خ   
    اشکال نشانه های فارسی را به درستی می نویسد.  1 دی
    نشانه ها را در کلمات به درستی به کار می برد. 2 
    ترکیبات را به درستی انجام می دهد. 3 
    کلمات را به درستی بخش می کند. 4 
    جملات را به درستی می نویسد. 5 
    از واژگان تازه در نوشته هایش استفاده می کند. 6 
    پاسخ سؤالات و تمرینات را به درستی می نویسد. 7 
    زیبا و با رعایت رسم الخط مورد نظر می نویسد. 8 
    فاصله و اندازه حروف را رعایت می کند. 9 

بازخورد :

آزمون ریاضی بهمن ماه
سؤالات ردیف
با استفاده از دو رنگ مختلف جواب جمع را پیدا کن.

            ......................... = 6 + 9
                

 

 

......................... = 7 + 12

 

 1
جدول شگفت انگیز زیر را کامل کن.

3 1 6 7 4 2 9 8 5
8 4 5 3 6 9 2 7 1
9 7    8  4 3
7 3 4 6 9 5 1 2 8
6 8  4 2 1  5 7
2 5  8 7 3  9 6
5 6    4  1 2
1 9 3 2 8 7 5 6 4
4 2 7 1 5 6 8 3 9
 2
الگو را کامل کن و الگویی را که تکرار شده در سمت راست بکش.

                        
                        
                        
                        
 3
آزمون ریاضی بهمن ماه
سؤالات ردیف
با شابلون دوطرف را یکسان بکش.

 


 4
جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کن.

.................... –..................... – ..................... –  9 –  5  –  1


.................... –..................... – ..................... –  7 –  5  –  3


.................... –..................... – ..................... –  9 –  6  –  3
 5
حاصل جمع ها را با چوب خط پیدا کن و عبارت جمع را بنویس.

       +      = 

........................ + ........................ = ...........................
 6

آزمون ریاضی بهمن ماه
سؤالات ردیف
بلندی فنجان بین  ............................. تا ...........................          است.
    


7
یک الگوی سه تایی رسم کن و آن را ادامه بده.

                        
                        
                        
                        
 8
ابتدا محور اعداد را شماره گذاری کن و با استفاده از محور جمع یا تفریق کن.

........................ = 4+ 3 + 2
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
................................... = 6 - 8
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
از صفر تا 19 را به ترتیب بنویس.


......................-...................-..................-..................-.................-.................-.................-.................-...............-...............-............

 

.......................-......................-......................-......................-......................-.....................-.....................-.....................-................... 10

آزمون ریاضی بهمن ماه
سؤالات ردیف
پاسخ هر قسمت را بنویس و مقایسه کن و علامت مناسب کمتر – بیشتر را انتخاب کن.

 

 

 


..................... = .................... + ...................... >

 

 


..................... = ............... + ............. +................


 

    

 


..................... = .................... + ...................... >

 

 


..................... = .................... _ ......................
 11
با چوب خط حاصل جمع را پیدا کن و یک جمع بنویس.

                 

                    
.......................... = .................... + ..................... + ................... + .....................

 12
با توجه به جمع نوشته شده مربع ها را با رنگ های مختلف رنگ بزن و حاصل را بنویس.


                

 

.......................... = 2 + 5 + 3 + 4 13


آزمون ریاضی بهمن ماه
سؤالات ردیف
عددهای روی  ساعت را بنویس.
14

میزان مهارت مهارت ها ردیف
نیاز ق.ق خ خ.خ  
    استخراج مفاهیم لازم از تصاویر تم ها  1
    مهارت درنمایش اعداد19 وکمترازآن به شکل های مختلف(چوب خط،چینه و...) 2
    درک و نمایش ترکیبات اعداد 10 و کمتر از آن با انگشت، چینه،رسم شکل و ... 3
    تشخیص و نوشتن نماد اعداد صفر تا20 با توجه به مجموعه مربوط به آن 4
    مهارت در تشخیص و رسم اشکال مثلث،مربع،دایره و مستطیل 5
    مهارت در تشخیص لبه ها و گوشه های اشکال هندسی 6
    مهارت در استفاده از ابزار خط کش و شابلون 7
    مهارت درک و ادامه دادن الگوها 8
    مهارت در تکمیل جداول شگفت انگیز 9
    حل عبارات دو تا چهارجمله ای جمع (اساسی نوع اول و دوم) در مبنای 5 10
    حل عبارات تفریق با استفاده ازانگشت، چینه،چوب خط،رسم شکل و... 11
    درک و ایجاد اشکال متقارن 12
    اندازه گیری تقریبی وسایل با واحدهای غیراستاندارد(کمی بلندتر،کوتاه تر،بین) 13
    انجام صحیح الگوبرداری  14
    درک مفهوم و به کارگیری نماد کمتری و بیشتری وتساوی 15
    قراردادن اعداد مناسب در جدول ارزش مکانی با توجه به شکل 16
    یادگیری مکان قرار گرفتن  اعداد بر روی ساعت و محور اعداد 17
    انجام جمع و تفریق با کمک محور اعداد 18
    شمردن دوتا دوتا ، سه تا سه تا  و چهارتا چهارتا 19

بازخورد : 
آزمون فارسی بهمن ماه
سؤالات ردیف
نام هر تصویر را بنویس.
                                 
1
با صداهای در هم ریخته کلمه بساز.

شا-نه – ا- خا.........................................     ر – ا – ب – جا- و.......................................................

با- ز– ا – ر- ا................................................... به – کا- چا- و.................................................. 2
مرتب کن.

کتاب  - دارد – مادربزرگ – در – دست ..............................................................................................................................

خانه ی – کنار – خرگوش – رودخانه – است ....................................................................................................................

باران – ابر – از – می بارد ........................................................................................................................................................

دیدم – اکرم – در – بازار – را .................................................................................................................................................

 3
بخش و صداکشی کن.

دِرَخت  آسمان
    
  
 
      
 4
صداهای یک شکل را بنویس.

 5
جمله های زیر را کامل کن.
ای خدای مهربان ! آسمان ، ..................................... و ستاره هایت را دوست دارم.

.......................................... کنار گل لانه ساخت.

مادرِ شادی ،دامنِ ............................................... می دوزد.
 6

آزمون فارسی بهمن ماه
سؤالات ردیف
با توجه به صدای "و" هر کلمه را در جای مناسب بنویس.

 

نانوا روشن سوت
............................................. ............................................. 
.............................................


 7
جمله بساز.

درخت : ................................................................................................................................................................................................


هوا : .......................................................................................................................................................................................................


جارو : ...................................................................................................................................................................................................


گاو : ........................................................................................................................................................................................................

 8
نام دو ورزش را بنویس.
9
نام دو تا حیوان را بنویس.

10
دو کلمه بی نقطه بنویس.

11
برای تصویر یک جمله بنویس.

    12
صداهای هر کلمه را بنویس.

فِرِشته

مِداد
 13
آزمون فارسی بهمن ماه
سؤالات ردیف
با توجه به صدای " یا " کلمات را در جدول بنویس.

 

یخ سیب
......................................................... ........................................................
....................................................... ........................................................
 14

 

میزان مهارت مهارت ها ردیف تاریخ
ن ق.ق خ خ.خ   
    اشکال نشانه های فارسی را به درستی می نویسد.  1 بهمن
    نشانه ها را در کلمات به درستی به کار می برد. 2 
    ترکیبات را به درستی انجام می دهد. 3 
    کلمات را به درستی بخش می کند. 4 
    جملات را به درستی می نویسد. 5 
    از واژگان تازه در نوشته هایش استفاده می کند. 6 
    پاسخ سؤالات و تمرینات را به درستی می نویسد. 7 
    از نشانه های سجاوندی به درستی استفاده می کند. 8 
    زیبا و با رعایت رسم الخط مورد نظر می نویسد. 9 
    فاصله و اندازه حروف را رعایت می کند. 10 

بازخورد :

آزمون ریاضی فروردین ماه
سؤالات ردیف
عددهای مثل هم را با خط کش به هم وصل کن.


1
شکل ها را مقایسه کن و علامت مناسب ( < = > ) بگذار.

 
 
  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

  

  

 
  

  
  

 2
جواب جمع و تفریق را بنویس و مقایسه کن و علامت مناسب را انتخاب کن.


= 30 +20 
<    =     >
 
= 30 +20


 

= 10 +15 
<    =     >
 
= 5 +25
 3
عددهایی را که به حروف نوشته شده است ، به عدد بنویس.

سی و دو                  شانزده                         بیست

  هیجده             چهل و چهار                 پنجاه و هفت   4

آزمون ریاضی فروردین ماه
سؤالات ردیف
از 17 سیبی که مادرت خرید ، 4 تا زرد و بقیه قرمز بودند.
 3 تا از سیب های قرمز را مهمان ها خوردند.
 حالا چند سیب قرمز مانده است؟

 

  5
جاهای خالی را باعدد مناسب کامل کن.

                             = 5 + 5 + 5 +10 +10                  = 5 + 10 + 20 + 20  
                              = 10 + 4 + 10 + 5 + 5                   = 10 + 10 + 5 + 5  
6
جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کن.

50 - 45 -................ - ................-................- 25- 20- ................. - ................. - 5


..................... –  ................... – 24 – 16 – 8

 7
بر روی محور ، فلش ها راادامه بده و در جاهای خالی اعداد مناسب را بنویس.


   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
     20    19   18   17    16    15   14   13    12   11    10     9     8      7     6      5     4      3     2      1     0


20 – 16 – 12 – ........................ – ....................... – ........................ 8

آزمون ریاضی فروردین ماه
سؤالات ردیف
با استفاده از محور مسئله را حل کن.

13 نفر در مهمانی بودند . خانواده 5 نفری مریم خانم هم آمدند. سپس خانواده 3 نفری علی آقا رفتند . حالا چند نفر در مهمانی هستند ؟                   ....................................... نفر در مهمانی هستند.

 

   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
     20    19   18   17    16    15   14   13    12   11    10     9     8      7     6      5     4      3     2      1     0
 9
هر شکل را با خط کش به تفریق آن وصل کن و در جای مناسب عدد درست را بنویس.

   
 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

........................ = 10 - 40  .......................... = 20 - 30  ........................ = 30 - 50
 10
جاهای خالی را کامل کن.

زمان بین ساعت ....................... و ........................ است.

         

زمان بین ساعت ....................... و ........................ است.


                                        
ساعت زمان .............................. را نشان می دهد.
     

 11

آزمون ریاضی فروردین ماه
سؤالات ردیف
به شکل های زیر توجه کن.
                                                                                                        

 

 

 


                                                            
 1 2 3 4 5                   
شمع شماره ی .......................................... بلندترین شمع است.
شمع شماره ی .......................................... کوتاه ترین شمع است.
شمع شماره ی 3 کوتاه تر از شمع شماره ی .......................................... است. 12

اندازه ی خط کش بین ...................... و ........................ آجر است.
 
13
با چوب خط جمع کن.


........................ = 14 + 3 + 7  
 14


آزمون ریاضی فروردین ماه
سؤالات ردیف
از عدد 85 شروع کن و تا عدد 93 بنویس.

15
چهار قسمت شکل را مانند هم بساز.

         
         
         
         
         
         
         
         
 16
دسته های ده تایی درست کن و جدول را کامل کن و عدد مربوط به آن را بنویس.

                                                           یکی   ده تایی
17
جدول شگفت انگیز زیر راکامل کن.
6 2 9 8 3 7 1 4 5
7 8 1 4 9 5 3 2 6
4 3   6   9 7
5 7   4   8 1
9 4 6 3 1 8 7 5 2
8 1   5  6 3 4
2 9   8   6 3
1 6 8 5 2 3 4 7 9
3 5 4 9 7 6 2 1 8
 18

آزمون ریاضی فروردین ماه
سؤالات ردیف
با نوشتن عدد ترتیب کارها را مشخص کن.
                                      
19

میزان مهارت مهارت ها ردیف
نیاز ق.ق خ خ.خ  
    استخراج مفاهیم لازم از تصاویر تم ها  1
    مهارت درنمایش اعداد99 وکمترازآن به شکل های مختلف(چوب خط،چینه و...) 2
    درک و نمایش ترکیبات اعداد 10 و کمتر از آن با انگشت، چینه،رسم شکل و ... 3
    تشخیص و نوشتن نماد اعداد صفر تا99 با توجه به مجموعه مربوط به آن 4
    نوشتن اعدادیک تا نود و نه با حروف 5
    آشنایی با اشکال لاتین و کامپیوتری یک عدد 6
    مهارت در تشخیص و رسم اشکال مثلث،مربع،دایره و مستطیل 7
    مهارت در تشخیص لبه ها و گوشه های اشکال هندسی 8
    مهارت در استفاده از ابزار خط کش و شابلون 9
    مهارت درک و ادامه دادن الگوها 10
    مهارت در تکمیل جداول شگفت انگیز 11
    حل عبارات دو تا شش جمله ای جمع (اساسی نوع اول و دوم) در مبنای 5 12
    انجام جمع اعداد 10،20،30،40،... باحاصل جمع کمتر از 100 13
    انجام تفریق اعداد 10،20،30،40،... باحاصل جمع کمتر از 100 14
    درک و ایجاد اشکال متقارن 15
    اندازه گیری تقریبی وسایل با واحدهای غیراستاندارد(کمی بلندتر،کوتاه تر،بین،باندترین، کوتاه ترین) 16
    انجام صحیح الگوبرداری  17
    درک مفهوم و به کارگیری نماد کمتری و بیشتری وتساوی 18
    قراردادن اعداد مناسب در جدول ارزش مکانی با توجه به شکل 19
    تشخیص ساعت های رُند و بین دو ساعت رُند 20
    انجام جمع و تفریق با کمک محور اعداد 21
    شمردن دوتا دوتا الی هشت تا هشت تا  به صورت افزایشی و کاهشی 22
    تشخیص تقدم و تأخر زمانی بعضی ازوقایع 23
    حل مسئله های کلامی یک و چند مرحله ای 24

بازخورد : 
آزمون فارسی فروردین ماه
سؤالات ردیف
صداهای هر کلمه را بنویس.

خوب

قُرآن

میخ

کَبوتَر 1
شکل های دیگر هر نشانه را بنویس.

ها.........................................        خا ........................      اِ ......................................         گا......................
 2
صداهای آخر تصاویر زیر را بنویس.
                                               
3
کلمات زیر را بخش کن.

جوراب

   قوچ  

 ایرانی 4
اسم دو جانور را بنویس که صدای " ها" داشته باشند.

5
بخش دوم کلمات زیر را بنویس و کلمه را کامل بنویس.

چا + ................... = ..........................           فَر + ..................... = ..............................
 6

آزمون فارسی فروردین ماه
سؤالات ردیف
اسم هر تصویر را بنویس.
                                                      
7
کلمات در هم ریخته زیر را مرتب کن و بعد با آن جمله بساز.

سا – م – زَ – می                  .............................................................................................................................


ما – اِ – م                  ..................................................................................................................................................

 8
برای تصویر دو جمله بنویس.


...................................................................................................................................................................

 


................................................................................................................................................................... 9
در هر کلمه تشدید را در جای مناسب بنویس.


اول – دقت – نقاش – بچه ها – تشکر – اره ماهی

 10
با صداهای در هم ریخته زیر کلمه بساز.

با – ح – صا                                      اِ – ز – مر – و


نه – پر – و – ا                                        ب – ا - خو 11

آزمون فارسی فروردین ماه
سؤالات ردیف
کلمه های زیر را با یکی از شکل های "خوا ، خا " کامل کن.

.................... هش                                          .....................هر                                            .....................نه


               با ..................نیم                                          می ...................... هم            12
کلمات در هم ربخته زیر را مرتب کن.

باد – اسلامی – جمهوری – مبارک – ایران – روز

....................................................................................................................................................................................................................


می کند – تمیز – خود – فاطمه -  را – اتاق

....................................................................................................................................................................................................................


 13
با توجه به صدای "و" کلمات را در جدول بنویس.

(روشن – پرواز – سوت - واکسن – خورشید – موش)

نوک پروانه دود
.................................. ................................... ................................
................................. .................................... ................................
 14
با کلمات زیر جمله بساز.

نجّار : ...................................................................................................................................................................................................


خوردیم : ...........................................................................................................................................................................................

. 15
جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کن.

امروز وقتی از  ................................. بیدار شدم ، از ......................................... خواهش کردم که

برایم یک کتاب زیبا ........................................
 16

آزمون فارسی فروردین ماه
سؤالات ردیف
ترکیب کن.

ی ایایا اَ اَ اُ اُ به ه اِ اِ او و آ ا 
.................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. د
.................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. کا
 17
جدول را با توجه به صداها کامل کن.

(میخ – کاج – جایزه – سیخ – خرس – جواد)

جا ج خا خ
...................................... ......................................
...................................... ......................................
...................................... ......................................
 18

میزان مهارت مهارت ها ردیف تاریخ
ن ق.ق خ خ.خ   
    اشکال نشانه های فارسی را به درستی می نویسد.  1 فروردین
    نشانه ها را در کلمات به درستی به کار می برد. 2 
    ترکیبات را به درستی انجام می دهد. 3 
    کلمات را به درستی بخش می کند. 4 
    جملات را به درستی می نویسد. 5 
    از واژگان تازه در نوشته هایش استفاده می کند. 6 
    پاسخ سؤالات و تمرینات را به درستی می نویسد. 7 
    از نشانه های سجاوندی به درستی استفاده می کند. 8 
    زیبا و با رعایت رسم الخط مورد نظر می نویسد. 9 
    فاصله و اندازه حروف را رعایت می کند. 10 

بازخورد :
آزمون ریاضی اردیبهشت ماه
سؤالات ردیف
با توجه به الگو ادامه ی الگو را رنگ آمیزی کن.

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 1
نام هر یک از شکل های زیر را بنویس.

 

   .............................................................                       ...................................................                        ................................................                       .................................................... 2
مسئله زیر را با رسم شکل حل کن.
وقتی که خانم معلّم مریض شد ، دکتر به او یک بسته قرص 6 تایی و یک بسته قرص 12 تایی داد.
1) خانم معلّم چند تا قرص دارد؟
2) خانم معلّم یک قرص از یک بسته و 3 قرص از بسته ی دیگر خورد.
 او چند تا قرص خورده است؟
3) چند تا قرص دیگر باقی مانده است؟ 3
فلش ها را به همین ترتیب ادامه بده و در جاهای خالی عددهای مناسب را بنویس.


   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
     20    19   18   17    16    15   14   13    12   11    10     9     8      7     6      5     4      3     2      1     0

30  –  24  –  18  – ........................ – ....................... – ........................
4

آزمون ریاضی اردیبهشت ماه
سؤالات ردیف

کمی به ساعت .................................... مانده است.
  ساعت کمی از .......................................... گذشته است.
 
 5
در هر ردیف اعداد را با حروف ادامه بده.

سی و چهار – سی و پنج – سی و شش - .......................................................................... - .............................................................................

پنجاه – شصت - ............................................................ - ........................................................... - ........................................................... - ....................................................


هفتاد و شش – هفتاد و هفت - ................................................................... –  هفتاد و نه - ..................................................................
  6
برای مسئله زیر شکل بکش ، چوب خط رسم کن و راه حل آن را بنویس.
منیژه 14 تا مداد داشت. 6 تا از آن ها را به دوستانش هدیه داد. او حالا چند مداد دارد؟
شکل چوب خط عبارت جمع یا تفریق
  

 


حالا منیژه .................................. مداد دارد.

 7

آزمون ریاضی اردیبهشت ماه
سؤالات ردیف
هرکدام که سنگین تر است ، رنگ بزن.
      
 8
در جاهای خالی عدد مناسب بنویس.
........................... ........................... 44 ........................... ............................ 47 48 49
50 51 ........................... ........................... 54 55 56 ...........................
58 59 ........................... ........................... ........................... 63 64 65
........................... ........................... 68 69 70 ........................... ........................... 73
 9
مسئله را با استفاده از شکل حل کن.
علی می خواست 27 خط املا بنویسد. صبح 9 خط را نوشت. وقتی که ظهر شد 4 خط دیگر را هم نوشت . چند خط دیگر مانده تا بنویسد؟

                            

..................................... خط دیگر مانده است.
 10
شکلی که عدد صد را نشان می دهد ، رنگ بزن.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 11

آزمون ریاضی اردیبهشت ماه
سؤالات ردیف
برای هر عدد یک جدول ارزش مکانی بکش و عدد را در جدول بنویس و عبارت زیر را کامل کن..
صد  نود و هفت
  

نود و هفت می شود .............................. یکی و .................................... ده تایی

صد می شود ................................. دسته ی ده تایی
 12
اگر اطلاعات مسئله کافی است ، آن را حل کن و اگر مشکی برای حل آن وجود دارد آن مشکل را بنویس.
در مراسم عروسیِ مریم خانم 14 مهمان به خانه ی آن ها آمدند . اما کمی که گذشت 5 نفر ازآقایان برای ادامه ی مراسم به منزل همسایه رفتند. سپس 2 نفر خانم دیگر نیز به مهمانی اضافه شدند . چند مهمان در مراسم عروسی هستند ؟
 13
عبارات زیر را حل کن و علامت مناسب را انتخاب کن.
............................. = 2 – 5 + 10                                           ............................... = 10 + 4  +10 + 5

.......................... = 5 – 10 + 10                                    ............................ = 5 + 10 + 20 + 20
 14
برای هر عدد چوب خط بکش.
سی و چهار  بیست و هفت
  
 15
آزمون ریاضی اردیبهشت ماه
سؤالات ردیف
با وسایلی که داری ، یک فرش زیبا طراحی کن.

             
             
             
             
             
             
             
             
 16
با توجه به شکل ، جاهای خا لی را کامل کن.
 با رقم : .......................................                                 یکی  ده تایی

با حروف : ..............................................................................

 17
جدول های شگفت انگیز زیر را کامل کن.
9 3 8 6 5 1 7 2 4
4  5 7  2 3  1
2 1 7 4 3 9 8 6 5
6 9 4  7  1 5 2
7  3 1  4 9  6
8 2 1  9  4 3 7
3 4 6 8 1 5 2 7 9
1  2 9  3 5  8
5 8 9 2 4 7 6 1 3
 18

میزان مهارت مهارت ها ردیف
نیاز ق.ق خ خ.خ  
    استخراج مفاهیم لازم از تصاویر تم ها  1
    مهارت درنمایش اعداد100 وکمترازآن به شکل های مختلف(چوب خط،چینه و...) 2
    درک و نمایش ترکیبات اعداد 10 و کمتر از آن با انگشت، چینه،رسم شکل و ... 3
    تشخیص و نوشتن نماد اعداد صفر تا100 با توجه به مجموعه مربوط به آن 4
    نوشتن اعدادیک تا نود و نه با حروف 5
    آشنایی با اشکال لاتین و کامپیوتری یک عدد 6
    مهارت در تشخیص و رسم اشکال مثلث،مربع،دایره و مستطیل 7
    مهارت در تشخیص و نوشتن نام ،  لبه ها و گوشه های اشکال هندسی 8
    مهارت در استفاده از ابزار خط کش و شابلون 9
    مهارت درک و ادامه دادن الگوها 10
    مهارت در تکمیل جداول شگفت انگیز 11
    حل عبارات دو تا شش جمله ای جمع (اساسی نوع اول و دوم) در مبنای 5 12
    انجام جمع اعداد 10،20،30،40،... باحاصل جمع کمتر از 100 13
    انجام تفریق اعداد 10،20،30،40،... باحاصل جمع کمتر از 100 14
    درک و ایجاد اشکال متقارن 15
    اندازه گیری تقریبی با واحدهای غیراستاندارد(کمی بلندتر،کوتاه تر،بین،باندترین، کوتاه ترین) 16
    انجام صحیح الگوبرداری  17
    درک مفهوم و به کارگیری نماد کمتری و بیشتری وتساوی 18
    قراردادن اعداد مناسب در جدول ارزش مکانی با توجه به شکل 19
    تشخیص ساعت های رُند و بین دو ساعت رُند و گذشته و مانده 20
    انجام جمع و تفریق با کمک محور اعداد 21
    شمردن دوتا دوتا الی هشت تا هشت تا  به صورت افزایشی و کاهشی 22
    تشخیص تقدم و تأخر زمانی بعضی ازوقایع 23
    حل مسئله های کلامی یک و چند مرحله ای 24
    درک مفهوم سنگین تر 25
    طراحی فرش 26

بازخورد :

آزمون فارسی اردیبهشت ماه
سؤالات ردیف
با " خوا " سه تا کلمه بنویس.

1
در جاهای خالی از علامت های ( !   ،   ؟   .   : ) به درستی استفاده کن.

آذر گفت        چه هوای خوبی      

باران نم نم می بارد

او پرسید       آیا تاکنون آسمان ابری را دیده ای 2
کلمات مناسب را انتخاب کن و در جای مناسب بنویس.

.......................................... حیوانی است که پرواز می کند.( حلزون  –  کلاغ  –  خرگوش )

ما هر روز ظهر ............................................ می خوریم.( شام  –  صبحانه  –  ناهار )

من از آن سفر دلپذیر لذّت ..........................................( بردم  –  بردیم )

ثریّا در حیاط بازی ..................................................(می کنند – می کند )
 3
نام هر تصویر را بنویس.
                                                     

 

          
                                                               
4

آزمون فارسی اردیبهشت ماه
سؤالات ردیف

نه – صبا- حا                             ظم – نا

طِ – رات – خا                           با- ما- ها- ن 5
برای هر یک از نشانه های زیر دو کلمه بنویس.

ثاث ظ ط چاچ ضاض
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
 6
نام دو پرنده بنویس که "ط" داشته باشد.
 7
با کلمات در هم ریخته زیر جمله بساز.

جشن – مسلمانان – عید – را – مبعث – می گیرند


........................................................................................................................................................................................................

امام خمینی – وطن – به – دوازدهم – بهمن – آمد


........................................................................................................................................................................................................ 8
برای تصویر دو جمله بنویس.


.................................................................................................................

 

.................................................................................................................. 9
وقتی حلزون می ترسد ، چه کار می کند؟

 .............................................................................................................................................................. 10

آزمون فارسی اردیبهشت ماه
سؤالات ردیف
نام هر یک از حروف زیر را بنویس.

ما م قا ق ضا ض سا س د جا ج
.......................... .......................... .......................... .......................... .......................... جیم
 11
در جای خالی حروف جا افتاده را بنویس.

دال - .................. - رِ - .................. - ژِ - سین – شین - .................... - ضاد – طا - ................... -  12
دو کلمه بنویس که صدای آخرشان " ل" باشد.
13

1- نام پیامبر ما مسلمانان چیست؟................................................................................................................................


2- پیامبر در کدام شهر به دنیا آمد؟............................................................................................................................


3- روزی که حضرت محمّد(ص) به دنیا آمد ، چه نام دارد؟................................................................... 14
جلوی هر جمله بنویس که "درست " است یا "نادرست ".

مرغابی ها و لاک پشت در کنار آبگیر زندگی می کردند.


نام مادر حضرت محمّد (ص) ، معصومه بود.


در بازار فروشگاه های زیادی دیده می شود.
 15
یکی از کلمات را انتخاب کن ودر جای مناسب بنویس.

لاک پشت گفت: من هم ..................... شما می آیم.(از – با – به)
 
مرغابی ها مجبور شدند .....................آن جا بروند.(تا – از – با)

لاک پشت ..................... دهانش را باز کرد ، از بالا به زمین افتاد.(تا – به – از)
 16

آزمون فارسی اردیبهشت ماه
سؤالات ردیف
کلمات را با توجه به صدای "به ه " در جدول بنویس. (نُه – دانه – روباه – مدرسه)

ماه خانه
................................................... .................................................
.................................................... ...............................................
 17
با کلمات زیر جمله بساز.
محمّد : ...............................................................................................................................................................................................

مواظیت : ......................................................................................................................................................................................

بچّه ها : ...........................................................................................................................................................................................

لذّت : ...................................................................................................................................................................................................

غمگین : ...........................................................................................................................................................................................

 18

میزان مهارت مهارت ها ردیف تاریخ
ن ق.ق خ خ.خ   
    اشکال نشانه های فارسی را به درستی می نویسد.  1 اردیبهشت
    نشانه ها را در کلمات به درستی به کار می برد. 2 
    ترکیبات را به درستی انجام می دهد. 3 
    کلمات را به درستی بخش می کند. 4 
    جملات را به درستی می نویسد. 5 
    از واژگان تازه در نوشته هایش استفاده می کند. 6 
    پاسخ سؤالات و تمرینات را به درستی می نویسد. 7 
    از نشانه های سجاوندی به درستی استفاده می کند. 8 
    زیبا و با رعایت رسم الخط مورد نظر می نویسد. 9 
    فاصله و اندازه حروف را رعایت می کند. 10 

بازخورد :
 
خود ارزیابی زمستان
فرزندم  با توجه به فعالیت هایی که در رابطه با هر درس  در سه ماهه ی زمستان انجام داده ای ، احساس خود را در مورد میزان پیشرفت خود در هر یک از نکات زیر  نشان بده .
1)اگر به نظر خودت پیشرفت زیادی داشته ای ، این شکل را رنگ آمیزی کن .
2)اگر فکر می کنی که پیشرفت کمی داشته ای ، این شکل را رنگ آمیزی کن .
3)اگر به نظر می رسد که پیشرفتی نداشته ای ، این شکل را رنگ آمیزی کن .
میزان پیشرفت نام درس
                                               قرآن
                                                              فارسی
                                                    کتاب کار فارسی
                                                            املا

خود ارزیابی زمستان
میزان پیشرفت نام درس
                                                 ریاضی
                                           علوم
                                                          هنر
                                             ورزش
                                                               اخلاق و رفتار

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت 1391ساعت 11:10  توسط زهرا نقاش زرگر-وکیلی  |